گیاه Asarum reflexum

Asarum reflexum
-
0
Bickn.
-
2
Aristolochiaceae
A. canadense reflexum. (Bickn.)Robins.

عکس

0.15
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

ریشه