گیاه Asparagus adscendens

Asparagus adscendens
-
1
Roxb.
-
2
Asparagaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شیرافزا
محرک
محرک تعریق
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه