گیاه Asparagus maritimus

Asparagus maritimus
مارچوبه گچ دوست
0
(L.)Mill.
-
1
Asparagaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

ساقه