گیاه Asparagus verticillatus

Asparagus verticillatus
مارچوبه قفقازی، مارچوبه چرخه ای
0
L.
-
2
Asparagaceae

عکس

4
0
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

ساقه