گیاه Asphodelus fistulosus

Asphodelus fistulosus
سوسن برگ پیازی
1
L.
Onionweed
2
Asphodelaceae
A. tenuifolius. Cav.

عکس

0.6
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پوست
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

گل