گیاه Asplenium scolopendrium

Asplenium scolopendrium
-
2
L.
Hart's Tongue Fern
0
Polypodiaceae
Phyllitis scolopendrium. (L.)Newman. Scolopendrium officinale. S. vulgaris.

عکس

0.6
0.45
همیشه سبز
سرخس
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
-
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
خلط آور
صفرا آور
قابض
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
لوازم آرایشی و بهداشتی