گیاه Astelia nervosa

Astelia nervosa
-
0
Hook.f.
-
2
Asteliaceae
A. montana. A. nervosa montana.

عکس

0.5
1.5
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

فیبر