گیاه Astragalus densissimus

Astragalus densissimus
-
0
Boiss.
-
2
Leguminosae

عکس

0.45
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

آدامس

سایر موارد استفاده

صمغ