گیاه Astragalus shinanensis

Astragalus shinanensis
-
0
Ohwi.
-
1
Leguminosae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ