گیاه Astrantia major

Astrantia major
-
1
L.
Great Masterwort
0
Umbelliferae
A. biebersteinii. A. carinthiaca. A. carniolica. non Wulf. A. trifida.

عکس

0.8
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
سوسک ها، حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)