گیاه Athyrium filix-femina

Athyrium filix-femina
سرخس ماده
2
(L.)Roth. ex Mert.
Lady Fern
2
Polypodiaceae
Asplenium felix-femina

عکس

0.6
0.5
خزان کننده
سرخس
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
ضد کرم
ضماد
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین