گیاه Athyrium yokoscense

Athyrium yokoscense
-
0
(Franch.&Sav.)Christ.
-
1
Polypodiaceae

عکس

0.3
0
-
سرخس
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ