گیاه Atriplex lentiformis

Atriplex lentiformis
سلمکی دانه عدسی
1
(Torr.)S.Watson.
Quail Bush
3
Chenopodiaceae

عکس

3
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
بله
بله
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
متفرقه

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

صابون