گیاه Aucuba japonica

Aucuba japonica
شمشاد ژاپنی
1
Thunb.
Spotted Laurel
2
Cornaceae

عکس

3
2.5
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

ضماد

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین
پوشش زمین