گیاه Avena nuda

Avena nuda
-
0
L.
Naked Oat
4
Gramineae

عکس

0.9
0.1
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
بله
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

ساخت سقف
فیبر
کاغذ
مالچ