گیاه Azorella caespitosa

Azorella caespitosa
-
1
Cav.
-
2
Umbelliferae

عکس

0.15
0.6
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

کبدی
کلیه

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

رزین