گیاه Azorella trifurcata

Azorella trifurcata
-
0
(Gaertn.)Hook.f.
-
1
Umbelliferae

عکس

0.1
0.45
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

ریشه