گیاه Azorella yareta

Azorella yareta
-
0
Haumen.
-
0
Umbelliferae

عکس

0
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

رزین