گیاه Babiana plicata

Babiana plicata
-
0
Ker-Gawl.
Baboon Root
2
Iridaceae
B. caerulescens. B. reflexa.

عکس

0.15
0.08
-
ساقه پیاز مانند گیاه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل