گیاه Banksia integrifolia

Banksia integrifolia
-
0
L.f.
Coast Banksia
2
Proteaceae
B. spicata.

عکس

9
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

شهد

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
تانین
چوب