گیاه Barbarea verna

Barbarea verna
-
0
(Mill.)Asch.
Land Cress
3
Cruciferae
B. praecox. (Sm.)R.Br. Campe verna.

عکس

0.3
0.25
-
دو ساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها، زنبور ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن