گیاه Berberis verruculosa

Berberis verruculosa
-
2
Hemsl.&E.H.Wilson.
-
2
Berberidaceae

عکس

1.8
1.8
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

سرطان
ضد باکتری

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ