گیاه Betula alleghaniensis

Betula alleghaniensis
-
2
Britton.
Yellow Birch
3
Betulaceae
B. lutea.

عکس

12
3
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قی آور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

ادویه
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای
شیره
شیرین کننده

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت
ضد آب
ظروف