گیاه Blackstonia perfoliata

Blackstonia perfoliata
-
0
(L.)Huds.
Yellow Wort
0
Gentianaceae
Chlora perfoliata.

عکس

0.45
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

ماده رنگ