گیاه Boehmeria nipononivea

Boehmeria nipononivea
-
1
Koidz.
Ramie
1
Urticaceae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

فیبر