گیاه Boehmeria spicata

Boehmeria spicata
-
0
(Thunb.)Thunb.
-
1
Urticaceae

عکس

1
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

فیبر