گیاه Boehmeria tricuspis

Boehmeria tricuspis
-
1
(Hance.)Makino.
-
1
Urticaceae

عکس

0.8
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

فیبر