گیاه Bolax gummifera

Bolax gummifera
-
1
(Lam.)Spreng.
-
2
Umbelliferae
B. glebaria.

عکس

0.02
1.2
همیشه سبز
چندساله
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

برطرف کننده انسداد مجاری بدن
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین