گیاه Bomarea acutifolia

Bomarea acutifolia
-
0
(Link.&Otto.)Herb.
Yatzi
2
Alstroemeriaceae

عکس

0
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه