گیاه Boronia pinnata

Boronia pinnata
-
0
Sm.
Pinnate Boronia
0
Rutaceae

عکس

2
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

اسانس