گیاه Brasenia schreberi

Brasenia schreberi
-
2
J.F.Gmel.
Water Shield
3
Cabombaceae
B. peltata.

عکس

0.1
2
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
سوسک ها، باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
پادزهر
سرطان
ضد کرم
قابض

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

علف کش