گیاه Brassica oleracea palmifolia

Brassica oleracea palmifolia
-
0
DC.
Jersey Kale
3
Cruciferae

عکس

3
0
-
دو ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ
گل

سایر موارد استفاده

چوب