گیاه Brassica oleracea viridis

Brassica oleracea viridis
-
0
L.
Collards
4
Cruciferae

عکس

0.9
0
-
دو ساله/چند ساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ
ساقه
گل