گیاه Brassica rapa chinensis

Brassica rapa chinensis
-
1
(L.)Hanelt.
Pak Choi
3
Cruciferae
B. chinensis. B. napus chinensis. (L.)Schulz. B. parachinensis.

عکس

0.9
0
-
دو ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد اسکوربوت
ضد تومور
ضد روماتیسم

استفاده خوراکی

برگ
روغن
ساقه