گیاه Bromus japonicus

Bromus japonicus
جارو علفی ژاپنی
0
Thunb. ex Murray.
Japanese Chess
1
Gramineae

عکس

0.8
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ