گیاه Bromus rigidus

Bromus rigidus
-
0
Roth.
Ripgut Brome
1
Gramineae
Anisantha rigidus. (Roth.)Hyl. B. diandrus. Roth.

عکس

1
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
باد، خودگشنی
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر