گیاه Broussonetia kazinoki

Broussonetia kazinoki
-
1
Siebold.
Kozo
3
Moraceae
B. kaempferi. non Sieb.&Zucc. B. monoica. B. sieboldii.

عکس

4.5
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
-
نه
نه
بله
بله
-

استفاده دارویی

مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
گل
میوه

سایر موارد استفاده

فیبر