گیاه Broussonetia papyrifera

Broussonetia papyrifera
توت کاغذی
2
(L.)Vent.
Paper Mulberry
4
Moraceae

عکس

9
9
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
بله
بله
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
بهبود دهنده زخم
پوست
چشمی
شیرافزا
قابض
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
گل
میوه

سایر موارد استفاده

جایگزین چرم
چوب
فیبر
کاغذ