گیاه Buglossoides arvensis

Buglossoides arvensis
-
1
(L.)I.M.Johnst.
Field Gromwell
0
Boraginaceae

عکس

0.5
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور