گیاه Bunium ferulaceum

Bunium ferulaceum
-
0
Sibth.&Sm.
-
2
Umbelliferae
Carum ferulaefolium. (Desf.)Boiss.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه