گیاه Bupleurum fruticosum

Bupleurum fruticosum
-
0
L.
Shrubby Hare's Ear
0
Umbelliferae

عکس

2.5
2.5
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور بی عسل
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین
پوشش زمین