گیاه Bupleurum longiradiatum

Bupleurum longiradiatum
-
2
Turcz.
-
1
Umbelliferae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قاعده آور
متفرقه

استفاده خوراکی

برگ