گیاه Bupleurum rotundifolium

Bupleurum rotundifolium
چتر گندمی برگ گرد، گوش خرگوش گرد
0
L.
Hare's Ear
1
Umbelliferae

عکس

0.3
0.1
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ