گیاه Cacalia hastata tanakae

Cacalia hastata tanakae
-
0
(Franch.&Sav.)Kitam.
-
1
Compositae

عکس

1.8
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ