گیاه Callitriche palustris

Callitriche palustris
ستاره آبی، شوید آبی
0
L.
Common Waterwort
1
Callitrichaceae
C. verna. L. C. vernalis.

عکس

0
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
آب
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ