گیاه Calochortus nuttallii

Calochortus nuttallii
-
0
Torr.&A.Gray.
Sego Lily
2
Calochortaceae
C. luteus. non Dougl.

عکس

0.15
0
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه
گل