گیاه Calystegia hederacea

Calystegia hederacea
-
1
Wall.
-
2
Convolvulaceae

عکس

5
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه