گیاه Calystegia pellita

Calystegia pellita
-
0
(Ledeb.)G.Don.
-
2
Convolvulaceae

عکس

3
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه