گیاه Camassia quamash

Camassia quamash
-
1
(Pursh.)Greene.
Quamash
5
Hyacinthaceae
C. esculenta. Lindl.

عکس

0.3
0.15
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تسهیل کننده زایمان
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک

استفاده خوراکی

ریشه