گیاه Campanula carpatica turbinata

Campanula carpatica turbinata
-
0
(Schott.Nyman.&Kotschy.)Nichols.
-
3
Campanulaceae

عکس

0.3
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین